Feb 3, 2014

Festivaler og turisme som Performing Places

Når begrepet performance står sentralt i denne denne forskningsrapporten, er for å vise at både  festivaler og turisme kan forstås som iscenesatt aktivitet, langs en skala fra den rituelle og avgrensede stedsbruken, til den heterogene og mangfoldige stedsbruken. Begrepet performance, som ekspressiv og utfoldende menneskelig handling, kan gi oss bedre innsikt i prosesser som bidrar til at steder både blir sosialt konstruert, «brukt» og opplevd (Thrift & Dewsbury 2000, Carlson 2004).
/../
Mennesker tilskriver steder betydning og mening i skjæringspunktet  mellom de verdier og holdninger (kontekstuelle forutsetning) de bringer med seg, og graden av åpenhet og følelsesmessig involvering i slike møter. Steder får dermed en sterk privat karakter knyttet til personliggjøringen av dem, noe som kommer til uttrykk i begreper som stedstilhørighet og stedstilknytning, «sense of place». Performance som inngang til studier av festivaler og turisme gir også mulighet for fange «nåets» eller det umiddelbare levde livets geografi, noe som ofte har blitt oversett i konvensjonelle geografiske studier.