Jun 29, 2011

På skattejakt med iPhone

Fantasi og virkelighet smelter sammen når barna spiller ”Den hemmelige parken” i Vigelandsparken. Spillet er unikt i verden (nja), og kombinerer terrenget og skulpturene i Vigelandsparken med en fantasiverden som du bare kan se gjennom kameraet på mobiltelefonen. Blant ingrediensene i spillet er GPS-posisjonering, applisert virkelighet (agumented reality) og 3D-modellering av statuene i parken.Spillet går ut på å finne den forsvunne sjelen til en av statuene i parken. Underveis må du følge etter fisk, skanne skulpturer med kameraet på telefonen og løse ulike oppgaver. Oppdragsgiveren er en tegnefilmfigur, som følger deg gjennom jakten.

kilde: Mobilen.no

Jun 27, 2011

Posisjonsdata som multimodal affordans

Reiser til konferansen "Multimodalitet, sjanger og design", i Kristiansand i morgen. Av ulike grunner blir det bare en kort visitt.

Sammen med Ture skal jeg snakke om hvordan posisjonsdata kan betraktes som affordanser for kontekstsensitive medier. Affordans brukes om modaliteters muligheter og begrensninger med hensyn til å frambringe mening. Summen av affordanser, knyttet til et mediums ulike represetasjonsformer (modaliteter), utgjør mediets samlede potensial for meningsskaping.

James Gibson, som først benyttet begrepet "affordance", knyttet dette til kvaliteter ved objekter som bestemmer eller indikerer hvordan objektet kan brukes. Et trekk ved affordanser, i Gibsons forstand, er at de framkommer i møtet med et subjekt, slik at subjektets (kreative) evne til å ta i bruk objektet er av betydning for oppfatningen av dets affordanser. Affordanser er med andre ord kulturelt betinget. Gibson poengterer imidlertid at affordanser ikke behøver å være observerbare for de aktørene som blir påvirket av dem - de kan altså virke i det skjulte.

Et av våre poenger er at ulike former for metadata må forstås som affordanser, da særlig knyttet til digitale medier med uttrykk som på en eller annen måte blir prosessert av en datamaskin før de møter brukeren.

To problemer:
1. Metadata er imidlertid ikke semiotiske tegn, siden de i utgangspunktet ikke observerbare for sluttbrukeren. Slik sett krasjer dette litt med det mer etablerte synet på multimodalitet, som er godt plassert innenfor sosialsemiotikken.

2. Metadata virker på tvers av representasjonsformene. metadata kan for eksempel brukes til å påvirke fremstillingen gjennom lyd, såvel som bilde osv.

Det er imidlertid liten tvil om at digitale metadata kan ha stor innvirkning på fremstillingen og tolkningen av observerbare tegn. Vi tar her spesielt for oss metadata som kan knyttes til posisjon. Metadata som kan knyttes til selve mediefilene (f eks i form av EXIF-data i bildefiler), noe som kan utnyttes både ved opptak og fremføring.
  • Bredde- og lengdegrad (GPS)
  • Høyde (altimeter)
  • Orientering (kompass)
  • Bevegelse (akslerometer)
Disse dimensjonene ved posisjonering, forstår vi som affordanser for kontekstsensitive medier.Vårt konkrete case er bruken av Augmented Reality, ved School in the Park, i San Diego, USA. Noe jeg har pratet om tidligere.

Oppdatering: Kunne gjerne vist Robot Flâneur, som et eksempel.

Jun 25, 2011

4th Advanced Architecture ContestThe Institute for Advanced Architecture of Catalonia and HP are pleased to announce the 4th Advanced Architecture Contest, on the theme of CITY-SENSE: Shaping our environment with real-time data.

The aim of the competition is to promote discussion and research through which to generate insights and visions, ideas and proposals that help us envisage what the city and the habitat of the 21st century will be like.

The competition is open to architects, engineers, planners, designers and artists who want to contribute to progress in making the world more habitable by developing a proposal capable of responding to emerging challenges in areas such as ecology, information technology, architecture, and urban planning, with the purpose of balancing the impact real-time data collection might have on sensor-driven cities.

4th Advanced Architecture Contest - Summary via Arkitektur & Miljøteknologi

Jun 15, 2011

Fremtidens flykabin

Med teknologier vi kanskje får se i andre sammenhenger også.Future by Airbus via Arkitektur & Miljøteknologi